มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา” โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

  จากนั้นเป็นการมอบรางวัลคุณภาพการศึกษา (Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประเภท Platinum Award จำนวน 2 หน่วยงาน ประเภท Gold Award จำนวน 3 หน่วยงาน ประเภท Silver Award จำนวน 7 หน่วยงาน และรางวัลคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประเภท Platinum Award จำนวน 2 หลักสูตร ประเภท Gold Award จำนวน 8 หลักสูตร และประเภท Silver Award จำนวน 43 หลักสูตร นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 7 คน และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรกิจกรรม 28 คน

จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขตโป่งสลอดด้วย

สำหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นราชพฤกษ์บริเวณโดยรอบพื้นที่ จำนวน 50 ต้น ปลูกผักสวนครัวในซุ้มผัก ได้แก่ แฝง บวบและน้ำเต้า รวมทั้งกำจัดวัชพืชในแปลงมะพร้าว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานวันราชภัฏ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณค่าและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่าคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏด้วย

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน