ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๒ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๐๗๑/๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ โดยให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายประกาศแนบท้ายหมายเลข ๓ ผู้มีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครที่งานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร ๑๔) ก่อนเข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบตามกำหนดการที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน