ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทียบโอนนักศึกษา

ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทียบโอนนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือกับคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ ในการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนการรับหรือแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ

โดยทั้งสองแห่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนันสนุน แนะนำการพัฒนาทางวิชาการและศักยภาพต่อกัน ให้ความช่วยเหลือต่อกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิชาการต่อกันไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาที่จบการเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ สามารถเทียบโอนและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร    

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี