มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมให้กับผู้จ้างงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมให้กับผู้จ้างงานในโครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 288 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล 16 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำ ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่ ๆ มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ โดยผู้จ้างงานจำนวน 288 คน จะลงพื้นที่ทำงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้  

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน