ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

          ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง สามารถเปิดให้บุคลากรยื่นความจำนงขอเข้าพักอาศัย มีรายละเอียดดังนี้

          ๑. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน “แฟลต C” จำนวน ๕ ห้อง

          ๒. ที่พักอาศัยแบบครอบครัว “แฟลต D” (ชั้น ๑ – ชั้น ๔) จำนวน ๔ ห้อง

          บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอที่พักอาศัย จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถยื่นความจำนงขอที่พักอาศัยได้ที่ งานสถานที่และภูมิทัศน์ กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น M

          ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน