คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมผู้สัมผัสอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมผู้สัมผัสอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยบุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกกฎกระทรวงฯ สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ต้องมีการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก

            โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ให้ความรู้ในหัวข้อทหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร

 #

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน