นักศึกษาวิชาชีพครูเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

นักศึกษาวิชาชีพครูเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 392 ราย   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ประธานในการเปิดกิจกรรม กล่าวว่า ตามนโยบายการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อการสอบบรรจุข้าราชการครูและเพื่อใช้ในการฝึกสอน ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม DynEd หลักสูตร 50 ชั่วโมง นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาแล้ว นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์รับรองการจบหลักสูตร

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี