ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สนใจทั่วไป

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการสนใจทั่วไป

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

         นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 โดยมุ่งเน้นสถานที่จำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ ไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ซึ่งสถานที่จำหน่ายอาหาร อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ ที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ระยะเวลา 3 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คน และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก

โดยมีหัวข้อในการอบรม เช่น หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เป็นต้น

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน