อาจารย์และนักศึกษาเข้าประเมินสมรรถนะวิชาชีพ อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2

อาจารย์และนักศึกษาเข้าประเมินสมรรถนะวิชาชีพ อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2

อาจารย์ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 และสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประเมินสมรรถนะวิชาชีพ อาชีพพ่อครัวอาหารไทย ชั้น 2 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ที่จัดขึ้นโดยองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดไว้  ซึ่งการทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถผ่านการประเมินสมรรถนะได้ทุกคน โดยผ่านการพิจารณาและตัดสินผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่สอบที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันคุณวิชาชีพ ที่มาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นผู้ประเมินผล

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี