กองพัฒนานักศึกษาเตรียมจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ให้กับนักศึกษา ภายใต้การดำเนินงานเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

กองพัฒนานักศึกษาเตรียมจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ให้กับนักศึกษา
ภายใต้การดำเนินงานเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

กองพัฒนานักศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ที่เป็นวิทยากรเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบถึงแนวทางและวิธีการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 – 7 และ 13 มีนาคม นี้ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

สำหรับวิธีการในการดำเนินกิจกรรมจะมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ภายใต้จุดเน้นเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง  มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีวินัย โดยในการอบรมในทั้งการบรรยายให้ความรู้และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนมีกิจกรรมต่อยอดหลังการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 #

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี