ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย และส่วนความร่วมมือ กพร.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย และส่วนความร่วมมือ กพร.

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (ส่วนความร่วมมือ กพร.) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายมาด้วยนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ-2

 

          ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พื้นที่ดำเนินงานเพชรบุรี เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          * พื้นที่ดำเนินงานประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านลิงก์ meet.google.com/tie-jxgm-jqt ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป