มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริการวิชาการ มุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริการวิชาการ มุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทำงาน ลงพื้นที่พบนายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอปราณบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม

โดยในเบื้องต้นได้ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องของแผนแม่บทพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นในส่วนของการทำเกษตรคุณภาพและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ต่อยอดทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ในชุมชน และในการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นการชี้แจงให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปราณบุรีได้รับทราบ เพื่อร่วมกันดำเนินงานและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี