แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 9 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหุ่นจำลองสำหรับห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล จำนวน 9 รายการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง >>>อ่านรายละเอียด แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 9 รายการเพิ่มเติม