แบบเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ