แบบเปิดเผยราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,200 รีม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,200 รีม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4  ขนาด 80 แกรม จำนวน 2,200 รีม