ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่โป่งสลอด ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประชาชน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่โป่งสลอด ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม

เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นในบริการวิชาการ ใช้การบูรณการการทำงานจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและขยายเป็นเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน

ดังนั้น จึงได้มีการจัดการติดตามผลการดำเนินงานและเปิดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด ภายใต้ความต้องการของคนในพื้นที่

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี