นักศึกษาวิศวกรสังคม ปรับปรุงดินและแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192

นักศึกษาวิศวกรสังคม ปรับปรุงดินและเตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว
เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192

นักศึกษาวิศวกรสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม Timeline พัฒนาการ Timeline กระบวนการ ตลอดจนแผนพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือวิศวกร โดยจัดเป็นโครงการสังคมยุวเกษตร : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จิตอาสา 1 คณะ 1 โรงเรียน เพื่อเป็นการนำเครื่องมือวิศวกรสังคมไปใช้ในพื้นที่จริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิศวกรสังคมเกิดทักษะ 4 ประการ คือ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงานและนักนวัตกรชุมชน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตร เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะการดำเนินชีวิต เรียนรู้จากการทำงานจริง

            สำหรับการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมแปลงและดินเพื่อทำการปลูกผักสวนครัว ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

 

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี