ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่อง และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก External Storage จำนวน ๓ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่อง และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๓ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๖ เครื่อง และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๓ เครื่อง) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ