ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2


      
             ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กำหนดให้คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโดย สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกชำระเงิน ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดหากพ้นระยะเวลาการชำระค่า ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน