นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษานำเสนองานวิจัยระดับชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษานำเสนองานวิจัยระดับชาติ

            นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนองานวิจัยรูปแบบออนไลน์  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพและกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชานันทนาการ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

            โดยในกิจกรรมนี้ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยทางพลศึกษา ไปนำเสนอจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครูพลศึกษากับแรงจูงใจในวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรี โดย นายเกษม ฆ้อนทอง และ งานวิจัยเรื่อง เจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ที่มีต่อวิชาพลศึกษา โดย นางสาวดารัณ ยอมสละ และ นางสาวดวงกมล เล่งระบำ

            ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน