เตรียมพัฒนาพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

เตรียมพัฒนาพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี คามมีระเบียบวินัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

            ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ให้ส่วนราชการในอำเภอปราณบุรีได้รับทราบ โดยในเบื้องต้น นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมให้ดำเนินการทั้ง 2 โครงการ ในพื้นที่อำเภอปราณบุรีทั้ง 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลปราณบุรี ตำบลเขาน้อย ตำบลปากน้ำปราณ ตำบลหนองตาแต้ม ตำบลวังก์พงและตำบลเขาจ้าว ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ร่วมกันดำเนินงานและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน