แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งมาตรน้ำขนาด 2 นิ้ว ณ อาคารอาหารนานาชาติ 27

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งมาตรน้ำขนาด 2 นิ้ว ณ อาคารอาหารนานาชาติ 27