ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

DOWNLOAD

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน