มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ประวัติ ผลงาน นโยบายและแนวทางการบริการจัดการคณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโยลีสารสนเทศ หลังจากที่ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีไปเมื่อวันก่อนนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

            โดยผลการพิจารณาคุณสมบัติ  คณะครุศาสตร์ มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา จำนวน 3 ท่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ท่าน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งหลังจากนี้จะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีต่อไป

            ขณะที่ทางด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ โดยมีผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหา จำนวน 2 ท่าน

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี