บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill) งานที่บริหารงานบุคคลได้จัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม

            การให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร มีความสำคัญในการทำงานระหว่างบุคคล การสื่อสารที่ดีนำไปสู่ความร่วมมือกันในการทำงาน ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดี มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และความผูกพันธ์ของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการฟังและการพูดที่ดีขึ้น ปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่าง  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน

            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒฺมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความจำเป็นและรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร การเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการสื่อสารให้เกิดความประทับใจ เทคนิคการสื่อสารให้เกิดความประทับใจ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี