คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาสัย ประธานแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลไดมอน  

สำหรับการเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ นอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบัติ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน เพื่อยกระดับเป็น ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี