แบบเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารวิทยาภิรมย์ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  แบบเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารวิทยาภิรมย์ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๑ รายการ