แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  แบบเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์) Hire contractors to clean school buildings and operations and technology (Building 28)