นักศึกษาวิศวกรสังคม เข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคม PBRU Heart Of The New Gen เสริมสร้างทักษะจิตอาสา พัฒนาชุมชน

นักศึกษาวิศวกรสังคม เข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคม PBRU Heart Of The New Gen เสริมสร้างทักษะจิตอาสา พัฒนาชุมชน

       อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดูแลกองพัฒนานักศึกษา ประธานเปิดการอบรมขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมPBRU Heart The New Gen รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาทั้ง 8 คณะ จำนวน 500 คน ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อได้ทราบความเป็นมา และเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ ได้แก่ ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต ไทม์ไลน์กระบวนการและพัฒนาการ เพื่อให้เรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน วางแผนอนาคต  

 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนด้วยการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่นสู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็นการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวนต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน