คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ บรรยาย “บทบาทสตรีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย บทบาทสตรีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส่วนหนึ่งของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์คงขวัญ ศรีสะอาด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ บทบาทสตรีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำ เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่

ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินกิจกรรมการเป็นวิทยากรให้ความรู้สู่ชุมชนและจัดตั้งทีมอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อดูแลและให้คำแนะนำในการเก็บข้อมูลของชุมชน โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย อาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ อาจารย์กนกพร บุญธรรม และนางสาวชุติมา บุญโพธิ์ ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินงานในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในปัจจุบันและนวัตกรรมในการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ด้วย

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน