เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน ในการจัดทำแผนแม่บทระดับตำบล อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน ในการจัดทำแผนแม่บทระดับตำบล อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับนายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี นางขวัญเรือน โสทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชกานแทนพัฒนาการอำเภอปราณบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำแผนแม่บทระดับตำบล อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี โดยจะมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในตำบลต่าง ๆ ทั้ง 6 ตำบลของอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมการอบรม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนให้ตรงตามความต้องการของแต่ละตำบล

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน