มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCDUR Rankings 2021)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCDUR Rankings 2021)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนาถ  บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประกวดการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ประจำปี 2564 (Sustainable Community Development University Ranking 2021) เพื่อเป็นการจัดอันดับแสดงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วไป จาก 11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านบำรุงทางวัฒนธรรม ด้านศิษย์เก่า และด้านรางวัล ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับดังกล่าว

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี