สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ และบุคลากร เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติครั้งที่ 11 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ผลงานจากศูนย์วิจัยสิงขรมะริดศึกษา และได้ร่วมส่งชุดการแสดง “ระบำนพรัตน์” โดยนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฯ เป็นผู้แทนในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน