นักศึกษา มรภ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

นักศึกษา มรภ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปิติวัฒน์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาทีมวิศวกรสังคม เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ที่กองทุนอนุรักษ์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานด้านน้ำบาดาลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสร้างแนวคิคแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนของตนเอง และจะมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามลงพื้นที่ในรูปแบบกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) เพื่อให้คำแนะนำ ก่อนที่จะสรุปเป็นแนวคิดหรือนวัตกรรม นำเสนอต่อคณะกรรมการในเดือนสิงหาคม 2564 โอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการสร้างนักศึกษาเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักสร้างนวัตกรรม ตามแนวทาง “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” มาขยายผล เพื่อการพัฒนาที่มาจากความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี