นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้ารับการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้ารับการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 475 ราย เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยดิจิทัล ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมออนไลน์ DynEd  ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการสอบบรรจุข้าราชการครูในอนาคต ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตรและมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการจบหลักสูตร

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี