นักศึกษาวิศวะรางวัลการประกวดนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนจากเซลล์แสงอาทิตย์

นักศึกษาวิศวะรางวัลการประกวดนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนจากเซลล์แสงอาทิตย์

อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ ที่ปรึกษาทีม ทีมวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประกอบด้วย นางสาวฑิมพิกา ทองคำ นางสาวปัทมาวดี จันทร์แจ่มหล้า นางสาวปวีณา จันทร์แจ่มหล้า นางสาวพิมลดา สีเมฆ นายเอกราช บุญช่วย และนายศุภวัฒน์ เพชร์สมุทร เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ ISAAC (Innovation and Startup Alliance Accelerator Center) และ มูลนิธิพลังงานหมุนเวียนเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ปาล์มแก้ว อาคาร 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลังจากที่ทีมวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 21 ทีม ในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาจากต่างสถาบันทั่วประเทศ ที่ผ่านรอบเสนอไอเดียในการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Renewable Energy for Startup 2020) โดยได้รับเซลล์แสงอาทิตย์และทุนสนับสนุน 5,000 บาท ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบประชันผลงานในครั้งนี้

โดยผลการแข่งขัน ทีมวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี