นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด และต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม จึงได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา จำนวน 150 คน เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ด้วยการสร้าง “นวัตกรรม” ผ่านสิ่งใหม่หรือนำสิ่งเก่ามาปฏิบัติในรูปแบบใหม่เกิดเป็นวัฏจักร “การทำลายอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในยุค Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จันทรา ธนีเพียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาทักษะนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจและคำนวณต้นทุนของสินค้า

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน