ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๕ ตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๕ ตำแหน่ง

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้น จำนวน ๕ ตำแหน่ง ได้แก่

๑. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

    ๑.๑ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๒. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

    ๒.๑ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

    ๒.๒ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดงานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

    ๒.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและประเมินผล กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

๓. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

    ๓.๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารฯ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น