มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาตำบลหาดขาม

มรภ.เพชรบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาตำบลหาดขาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว อาจารย์ช่วงชัย ชุปวา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้จ้างงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาตำบลหาดขามในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อนนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ตำบลหาดขามภายใต้กิจกรรมหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ไปช่วยเหลือชุมชน และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรในท้องถิ่น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน