คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปีและเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปีและเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นความภาคภูมิใจและมีจุดมุ่งมั่นในการออกไปรับใช้ประชาชน ตามปณิธานและจิตมุ่งมั่นของนักศึกษา ในขณะเดียวกัน นักศึกษาคณะพยาบาลชั้นปีที่ 1 และ 2  จะมีพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และเสื้อกาวน์ ซึ่งเป็นเกียรติยศและบ่งบอกความมีคุณค่าในวิชาชีพ ดังนั้น พิธีที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องการให้นักศึกษามีจิตมุ่งมั่นตามอัตลักษณ์ของวิชาชีพ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทร และจิตใจความเป็นมนุษย์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ ประธานนพิธี ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีครั้งนี้ว่า “วิชาชีพพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิชาชีพที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวิชาชีพที่มีต่อประชาชน ดังนั้น ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ ขอให้บำเพ็ญตนเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี