พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ หลังเกิดการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว บริเวณอาคารและสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน คณะและหน่วยงานต่าง ๆ มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการเจลล้างมือให้แก่นักศึกษาและผู้เข้ามาติดต่อราชการ
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน