แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับรายงานไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นการระบาดในรอบใหม่ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ