กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “วิศวกรสังคม PBRU Heart Of The New Gen Season 3” ขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “วิศวกรสังคม PBRU Heart Of The New Gen Season 3” ขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 7 8 เมษายน ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “วิศวกรสังคม PBRU Heart Of The New Gen Season 3” ให้กับนักศึกษาจำนวน 400 คน ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด  อาคารสุเมธตันติเวชกุล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน วิศวกรสังคม  อีกทั้งขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม  ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน  อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษา มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษา ลงไปสู่ชุมชน โดยการเรียนรู้ กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่น สู่การเป็นวิศวกรสังคม

    กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ แล้ว ยังได้ให้นักศึกษาปฏิบัติตามเครื่องมือวิศวกรสังคม คือ เครื่องมือฟ้าประทาน เครื่องมือนาฬิกาชีวิต เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการและเครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี