แสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์แก่คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

  1. 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
  2. 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

และหลังจากนี้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์อีกครั้งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 19 เมษายน นี้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี