แบบเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 12 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 SWITCH) ขนาด 24 ช่อง  12 ชุด