ประกาศเลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้ปิดสถานที่ทำการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเลื่อนกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นวันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔