ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้ปิดสถานที่ทำการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะคลี่คลายลง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔