จ้างเหมาจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่๕” ๕ th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC V โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> จ้างเหมาจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่๕”  ๕ TH RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL AND INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE : RUNIRAC V   โดยวิธีคัดเลือก