ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 071/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และหมายเลข 2 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น.

          ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ แสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการเพิ่มเพื่อนผ่านแอพลิเคชันไลน์ของสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน