มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนโรงเรียนกองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การสนับสนุน จำนวน 15 แห่ง เข้าร่วม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา ซึ่งจัดขั้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ผลิตนักศึกษาครูเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้สิ้น 51 คน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 4 ประการ โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและโครงการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาและยกระดับห้องสมุด พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย (BBL)”

นางกชพร มั่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่าเด็งมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม นำสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างอาชีพ ต่อยอดรายได้ ขณะที่การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนได้การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)”

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี